کاشت شیمیایی بولت با خمیر کاشت هیلتی در فونداسیون جهت نصب پلیت و ستون و توسعه سازه موجود :

تبریز، جاده تهران، کارخانه آیدین

 

کاشت بولت در فونداسیون

 

 

http://www.tabrizcorecut.com