کرگیری از دیوار بتن مسلح جهت عبور کابل های تاسیساتی در محل تلاقی کانال و دیوار

منطقه آزاد ارس - جلفا

پروژه انتقال آب ارس

کارفرما : شرکت سگال آذر

با تشکر از جناب مهندس خانی

 

کرگیری از دیوار بتنی

کرگیری از دیوار بتنی

کرگیری از دیوار بتنی

کرگیری از دیوار بتنی

کرگیری از دیوار بتنی

کرگیری از دیوار بتنی

کرگیری از دیوار بتنی

کرگیری از دیوار بتنی

کرگیری از دیوار بتنی

کرگیری از دیوار بتنی

کرگیری از دیوار بتنی

کرگیری از دیوار بتنی